29 januari 2019

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten (uitgaven voor rijksmonumenten) in de inkomstenbelasting is vervallen.

Hiervoor is een subsidieregeling in de plaats getreden. Een dergelijke subsidie wordt slechts verstrekt indien sprake is van instandhouding van rijksmonumenten. Uitvoerder zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn en uitbetaling geschiedt via de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren particuliere eigenaren-bewoners (dus niet bedrijfsmatig) van rijksmonumenten. Aan de volgende voorwaarden dient te zijn voldaan:

  • een natuurlijk persoon of aandeelhouder van een transparante NSW-B.V.;
  • hoofdverblijf in (een gedeelte van) het rijksmonument;
  • eigenaar zijn of een zakelijk recht hebben ten aanzien van het monument.

In aanmerking komende kosten

Voor de toekenning van subsidie komen in aanmerking kosten die zijn gemaakt voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van een rijksmonument met woonfunctie. Werkzaamheden die daar onder vallen zijn:

  • werkzaamheden die strekken tot de instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden;
  • werkzaamheden die sober en doelmatig en technisch noodzakelijk zijn;
  • werkzaamheden gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies;
  • werkzaamheden gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van gevolgschade (bijvoorbeeld schilderwerk, het herstel van voegen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren, het vervangen van kapotte dakpannen, of het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk).

Hoogte

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Indien deze kosten lager zijn dan € 1.000,-, wordt geen subsidie toegekend. Het subsidieplafond voor alle aanvragers is 40 miljoen euro. Als dit bedrag overschreden wordt, zal het subsidiepercentage van 35% naar beneden worden bijgesteld.

Aanvraag

Een subsidieaanvraag kan digitaal en uitsluitend tussen 1 maart en 30 april worden ingediend, telkens volgend op het kalenderjaar waarin het onderhoud is gemaakt. Bij een aanvraag dient een specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten (onder andere offertes en facturen) te worden toegevoegd. Wanneer de gemaakte kosten een bedrag van € 70.000,- te boven gaan, moet bovendien een inspectierapport bij de aanvraag worden gevoegd. Daarin wordt de technische of fysieke staat van het rijksmonument – voorafgaand aan de werkzaamheden – beschreven. Uiterlijk binnen vier jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond én de subsidieaanvraag zijn ingediend. Op de subsidieaanvraag wordt binnen dertien weken na sluiting van de aanvraagtermijn beslist.

Stomphorst Fiscaal Raadgevers is u graag van dienst bij het aanvragen van de subsidie.