Voorwaarden voor een NSW-landgoed

Om na te gaan of het mogelijk is een terrein, eventueel met opstal, aan te merken als een NSW-landgoed moet er getoetst worden aan vijf eisen. Deze vijf vereisten zijn gegeven in art. 1 lid 2 onderdelen a tot en met e NSW. De voorwaarden voor een NSW-landgoed worden hierna toegelicht.

De voorwaarden zijn nader uitgewerkt in lagere regelgeving. De wetgever heeft er bewust voor gekozen de vereisten uit te werken in besluiten, aangezien er anders in de NSW vele feitelijke vereisten zouden moeten worden opgenomen. Nu heeft de wetgever alleen een limitatieve opsomming van de vereisten in de NSW opgenomen, deze lijst wordt vervolgens uitgewerkt in art. 2 e.v. van het Rangschikkingsbesluit.

Op deze manier kan de wetgever gemakkelijk anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving omtrent het in stand houden van NSW-landgoederen en beheren van natuurschoon.

De 5 voorwaarden voor een NSW-landgoed zijn: