3 juni 2019

Subsidieregeling monumentenpanden gepubliceerd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de “Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden” gepubliceerd. De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019

Nieuwe regeling per 1-1-2019

Op 1 januari 2019 is er een nieuwe regeling voor de kosten van monumentenpanden in werking getreden. De fiscale aftrekregeling die tot die datum gold is toen omgezet in een subsidieregeling. Maar hierdoor zouden kosten die gemaakt zijn voor projecten die al voor 2019 zijn gestart en doorlopen in 2019 en die tot 2019 wel aftrekbaar waren maar nu niet meer in aanmerking komen voor subsidie buiten de boot vallen.

Wel subsidie voor kosten in 2018 gemaakt

Voor deze kosten kan door de nu bekendgemaakte overgangsregeling nu wel subsidie worden verkregen. Het gaat dan dus om de onderhoudskosten die in 2018 zijn uitgevoerd maar pas in 2019 zijn betaald en om onderhoudskosten die in 2019 zijn uitgevoerd maar waarvoor de verplichting vóór 2019 is aangegaan. De subsidie bedraagt 38% van de voor subsidie in aanmerking komende drukkende onderhoudskosten. 

Subsidieaanvraag doen tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020

Een monumenteigenaar kan de overgangssubsidie tegelijkertijd met de subsidie die verkregen kan worden op grond van de nieuwe subsidieregeling aanvragen. De subsidieaanvraag moet in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 worden gedaan.

Bij de aanvraag moet de monumenteigenaar de volgende stukken meesturen:

  • bewijzen dat voor het onderhoudsproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan;
  • stukken waaruit blijkt uit welke onderhoudswerkzaamheden het onderhoudsproject bestaat;
  • informatie over welke onderhoudswerkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd.

Stomphorst Fiscaal Raadgevers is u graag van dienst bij het aanvragen van de subsidie.