Publicaties

Subsidieregeling monumentenpanden gepubliceerd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de “Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden” gepubliceerd. De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019 Nieuwe … Lees “Subsidieregeling monumentenpanden gepubliceerd” verder

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2019 Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten (uitgaven voor rijksmonumenten) in de inkomstenbelasting is vervallen. Hiervoor is een subsidieregeling in de plaats getreden. Een dergelijke subsidie wordt slechts verstrekt indien … Lees “Wet fiscale maatregel rijksmonumenten” verder

Tijdelijk geen rente over aanslagen erfbelasting

De Belastingdienst kent grote ICT-problemen bij de verwerking van aangiften erfbelasting. Het nieuwe automatiseringssysteem dat gebruikt wordt voor de verwerking van deze aangiften erfbelasting geeft veel problemen en is nog niet volledig operationeel. Het oude systeem is echter alleen inzetbaar voor overlijdens tot 1 januari 2017. De Belastingdienst heeft daardoor meer tijd nodig voor de … Lees “Tijdelijk geen rente over aanslagen erfbelasting” verder

Voorstel afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 1-1-2019

Verval fiscale aftrek Het kabinet stelt voor de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 om te zetten in een subsidieregeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). Dit gebeurt om de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en om de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig … Lees “Voorstel afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 1-1-2019” verder

NSW-Landgoed, bosbouw en BTW

Zeer waarschijnlijk zult u als eigenaar van een NSW-landgoed ook aan bosbouw doen. Vanaf 1 januari 2018 is de bosbouwer een btw-ondernemer. Dat komt door het vervallen van de landbouwregeling, waar de bosbouw ook onder valt, per diezelfde datum. Is dat erg? Dat hangt ervan af. Het betekent dat u over al uw opbrengsten (uit … Lees “NSW-Landgoed, bosbouw en BTW” verder

Bedrijfsopvolgingsregeling en Natuurschoonwet

In dit artikel wordt ingegaan op de eventuele samenloop van de bedrijfsopvolgings-regeling (hierna: BOR) in de Successiewet 1956 (hierna: SW 1956) en de NSW-faciliteiten bij verkrijging door een erfgenaam of begiftigde van een onderneming inclusief een NSW-landgoed, dat onder de NSW gerangschikt is (hierna NSW-landgoed). Wij zullen ingaan op de volgende vragen. Wat zijn de verschillen … Lees “Bedrijfsopvolgingsregeling en Natuurschoonwet” verder

Samenloop van de bedrijfsopvolgingsregeling en de NSW-faciliteiten.

In dit artikel wordt ingegaan op de samenloop tussen de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) zoals deze is vormgegeven in de SW 1956 en de mogelijke NSW-faciliteiten bij de verkrijging van een NSW-landgoed door een erfgenaam of begiftigde. Het is goed denkbaar dat op een NSW-landgoed een onderneming wordt gedreven. Als de huidige ondernemer deze onderneming wil overdragen … Lees “Samenloop van de bedrijfsopvolgingsregeling en de NSW-faciliteiten.” verder