De Natuurschoonwet 1928

Nederland kent een groot aantal buitenplaatsen, kastelen, natuurterreinen en landgoederen. Deze gebouwen en de bijbehorende tuinen, bossen en landerijen zijn van groot cultureel en maatschappelijk belang voor Nederland. Om te zorgen dat deze gebouwen en het natuurschoon behouden blijven voor de volgende generatie is de Natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW) in het leven geroepen.

Door de percelen grond te rangschikken onder de NSW ontstaan er vele fiscale voordelen. Zo zijn er vrijstellingen voor de inkomsten-, vennootschaps-, overdrachts-, schenk- en erfbelasting. Daarnaast kan de WOZ-waarde van gerangschikte objecten fors verlaagd worden, dit levert voordelen op voor de onroerendezaakbelasting en de waterschapsheffingen. Al deze voordelen zijn in het leven geroepen om het natuurschoon te behouden voor de volgende generaties. Veel landgoederen zijn immers al generaties lang in de familie en het doel is vaak om het landgoed weer door te geven aan de volgende generatie.

Vandaar dat de eigenaren van een NSW-landgoed ook iets concreets terug moeten doen voor de maatschappij, namelijk het in stand houden van het landgoed gedurende minimaal 25 jaar. Voor bepaalde faciliteiten moeten de eigenaren het landgoed zelfs 25 jaar lang in bezit houden om de fiscale voordelen te kunnen verzilveren.

De feitelijke werking van de NSW
De NSW geeft de mogelijkheid om de invordering van de verschuldigde overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende een aaneengesloten periode van vijfentwintig jaar. Na deze periode treedt de vrijstelling in werking en wordt de verschuldigde overdrachts-, schenk- en erfbelasting niet meer ingevorderd. De aanslag wordt wel daadwerkelijk opgelegd, maar als gedurende vijfentwintig jaar voldaan is aan de voorwaarden van de NSW wordt de verschuldigde belasting niet meer geïnd door de belastingdienst. Voor de overdrachtsbelasting blijft het gehele verschuldigde bedrag invorderbaar gedurende vijfentwintig jaar. Voor de schenk- en erfbelasting neemt daarentegen het verschuldigde bedrag naar rato van de verstreken jaren af.

De NSW-B.V. en familie landgoederen
Landgoederen zijn regelmatig eigendom van families, dit levert vaak complexe vragen op. Wij denken mee in oplossingen en zoeken naar de mogelijkheid het geheel zo bestuurbaar mogelijk te houden. Onze doelstelling is u te ontzorgen en daarnaast zorg te dragen voor de overdracht van het bezit aan de volgende generatie.

Om het landgoed bestuurbaar te houden en ervoor te zorgen dat het niet versnipperd raakt in een aantal kleinere landgoederen is het mogelijk gebruik te maken van een NSW-B.V. Wij brengen regelmatig NSW-bezittingen in een B.V. in. Daarnaast hebben wij oog voor de familieverhoudingen en de individuele belangen van de eigenaren van de NSW. Wij zoeken samen met u naar een werkbare oplossing voor iedereen. Tevens houden wij de privé situatie van de aandeelhouders van de NSW-B.V. in de gaten, moeten er nog testamenten of huwelijkse voorwaarden aangepast worden in verband met het NSW bezit?

Nieuwe landgoederen
Het is mogelijk nieuwe landgoederen te stichten. Er zijn een aantal vereisten waaraan een landgoed moet voldoen, dit zijn onder andere:

– een minimale oppervlakte van 5 ha. aaneengesloten grond;
– een minimaal percentage bos of natuurterrein van 30% van het totale landgoed;
– het gebruik van het landgoed mag geen inbreuk maken op het natuurschoon.

In de praktijk blijkt elk landgoed een unieke situatie met zich mee te brengen, het is van groot belang met de eigenaar gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden rond de eventuele rangschikking van de gronden. Wij verzorgen ook de formaliteiten richting de Belastingdienst met betrekking tot de rangschikking van nieuwe en bestaande NSW-landgoederen.

Lees meer over:

Vragen? Neem contact met ons op!

De Natuurschoonwet 1928 kan grote fiscale voordelen opleveren voor eigenaren van natuurschoon. Wij kunnen u exact aangeven wat de mogelijkheden zijn, waarbij wij rekening houden met de bestuurbaarheid en exploitatiemogelijkheden voor huidige en volgende generaties. Daarnaast verzorgen wij de procedure rond het rangschikken van uw (nieuwe) landgoed.