16 september 2021

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting NSW B.V.

Het doel van de NSW 1928 is de instandhouding van landgoederen en het bevorderen van natuurschoon in particulier bezit. Dit wordt mede gerealiseerd door de toekenning van een aantal vrijstellingen in onder meer de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De Wet op de Dividendbelasting 1965 kende een dergelijke vrijstelling nog niet.

Gevolgen geen vrijstelling

Dit betekent dat een NSW-vennootschap dividendbelasting moet inhouden op dividenduitkeringen aan haar aandeelhouders. In de praktijk kon de dividendbelasting in de meeste gevallen als voorheffing worden verrekend in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting of op verzoek worden teruggegeven.

Besluit

De inhoudingsplicht in de dividendbelasting leidde in zoverre tot onnodige administratieve lasten bij deze NSW-vennootschappen. Dit achtte het kabinet onwenselijk, mede met het oog op de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de gunstige fiscale behandeling van NSW-vennootschappen in de belastingwetgeving. Om die reden is op 24 juni 2020 via het Besluit Inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen al goedgekeurd dat inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven ten aanzien van winstuitkeringen door NSW-vennootschappen. Maar het was nog niet opgenomen in de Wet op de Dividendbelasting.

Wetgeving

Op 8 juli 2021 heeft het kabinet de Fiscale verzamelwet 2022 aangenomen, die op 1 januari 2022 in werking zal treden. In deze wet wordt nu voorzien in een inhoudingsvrijstelling voor NSW-vennootschappen in de dividendbelasting.
De inhouding van dividendbelasting mag achterwege blijven ten aanzien van winstuitdelingen door vennootschappen, waarvan de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit landgoederen in de zin van de NSW 1928. Waarbij de werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen en waarvan de overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van een onderneming.
Hiermee zorgt het kabinet voor een administratieve lastenverlichting bij deze NSW-vennootschappen waarmee gelijktijdig de uitvoering door de Belastingdienst gebaat is.