20 november 2020

Beleidsregel openstelling landgoederen NSW 1928 gepubliceerd

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën hebben de Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928 vastgesteld. Deze beleidsregel is een vervanging van het eerder geldende Openstellingsbesluit. Uit de evaluatie van de Natuurschoonwet bleek namelijk dat het Openstellingsbesluit op verschillende punten nog verbeterd kon worden.

De beleidsregel bevat de regels waaraan een landgoed vanaf 1 januari 2021 moet voldoen, om als opengesteld landgoed te boek kunnen staan. Het gaat daarbij ten eerste om voorwaarden waar een opgesteld landgoed aan moet voldoen om te waarborgen dat het landgoed in voldoende mate toegankelijk is voor het publiek. Ten tweede gaat het om de voorwaarden waar de door de eigenaar op te stellen openstellingsregels aan moeten voldoen.

De beleidsregel brengt geen grote veranderingen met zich mee, maar wel een aantal verduidelijkingen. Ten opzichte van het eerder geldende Openstellingsbesluit is het begrip “wandelaar” nu nader ingekaderd, om het gebruik van het landgoed in goede banen te kunnen leiden. Uit de evaluatie van de Natuurschoonwet bleek dat landgoedeigenaren vaak niet bekend was dat de openstelling alleen verplicht was voor wandelaars. Dit is nu expliciet in de beleidsregel opgenomen.

Wij geven u graag een nadere toelichting op deze wijziging.